...

دستگاه تست فنر

تست فنر :

 خواندن و نمایش و ثبت نیروی اعمال شده به فنر استفاده شده در قطعه در زوایای 1 تا 360 درجه و یا زوایای تعریف شده .

download block add adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download