...

دستگاه ها

دستگاه تست اصطکاک و سایش
کاربرد دستگاه : هدف از ساخت این دستگاه طبق استاندارد ISIRI   586  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین ویژگیهای لنت ترمزشامل ضرایب اصطکاک ، سایش ، رواداریهای ابعادی ، تأثیر گرما و روشهای نمونه برداری ،آزمون ، علامتگذاری و بسته بندی می باشد.
ادامه مطلب
دستگاه تست فنر
تست فنر :  خواندن و نمایش و ثبت نیروی اعمال شده به فنر استفاده شده در قطعه در زوایای 1 تا 360 درجه و یا زوایای تعریف شده .
ادامه مطلب
download block add adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download