...

دستگاه پریفرم

کاربرد دستگاه :

پیشفرم و شکل اولیه مواد لنت ترمز دیسکی .

فعالیت شرکت:

ساخت و راه اندازی دستگاه پریفرم توسط PLC  و HMI  و ماژول دما

download block add adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download