...

دستگاه تست اصطکاک و آسایش

 

 

کاربرد دستگاه :

brake_pad_chase_test_machine

هدف از ساخت این دستگاه طبق استاندارد ISIRI   586  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین ویژگیهای لنت ترمزشامل ضرایب اصطکاک ، سایش ، رواداریهای ابعادی ، تأثیر گرما و روشهای نمونه برداری ،آزمون ، علامتگذاری و بسته بندی می باشد .

download block add adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download