...

دستگاه پریفرم

 

کاربرد دستگاه :

آماده سازی و پخت ، تحت دماوفشار معین لنت ترمز دیسکی .

phc-120-big

فعالیت شرکت:

ساخت و راه اندازی دستگاه پرس پخت لنت توسط PLC  و HMI  و ماژول دما

 

download block add adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download