...

دستگاه اندازه گیری مقاومت

دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی بتن
کار برد دستگاه: سیر تحولات دانش در زمینه مهندسی عمران در سالهای اخیر به نحوی بوده است که امروزه از مقاومت الکتریکی بتن جهت شناسایی و تعیین پارامترهای مختلفی نظیر زمان گیرش و یا بررسی احتمال  خوردگی آرماتور در بتن، استفاده مي شود. در این راستا اندازه گیری مقاومت ...
ادامه مطلب
download block add adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download