...

دستگاه تست اصطکاک

دستگاه تست اصطکاک و سایش
کاربرد دستگاه : هدف از ساخت این دستگاه طبق استاندارد ISIRI   586  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین ویژگیهای لنت ترمزشامل ضرایب اصطکاک ، سایش ، رواداریهای ابعادی ، تأثیر گرما و روشهای نمونه برداری ،آزمون ، علامتگذاری و بسته بندی می باشد.
ادامه مطلب
download block add adblock for all browsers free download adblock for chrome browser adblock for firefox and chrome adblock for mac adblock free download adblock g adblock google adblock google chrome adblock google chrome download